Go to Top

Psykologloven

PSYKOLOGLOVEN

Alle autoriserede psykologer er underlagt Psykologloven. Denne lov beskytter psykologernes arbejde og varetager klienternes interesser.

Psykologloven omfatter blandt andet tavshedspligt og indberetningspligt, mens det overordnede krav i loven er, at psykologerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i alle dele af deres arbejde.

Tavshedspligt
Alle psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at du som klient er sikret fuld diskretion hos en psykolog. Ingen andre end klienten og psykologen får kendskab til de ting, der tales om, eller til at klienten overhovedet går hos en psykolog. Du kan derfor have tillid til, at de oplysninger, du giver psykologen, ikke gives videre til andre.

Tilfælde hvor psykologen har ubetinget pligt til at bryde sin tavshedspligt:
Enkelte love forpligter psykologen til ubetinget at bryde tavshedspligten. I de meget få tilfælde skal psykologen ubetinget videregive de nødvendige oplysninger. 

Dette ses fx hvis en dommer afgør, at psykologen til brug for retssager skal udlevere de ønskede oplysninger uden begrænsning. Psykologen har også pligt til på en dommers anmodning at afgive vidneforklaring om forhold, der normalt er omfattet af tavshedspligten. Andre eksempler på pligtmæssig videregivelse af oplysninger er i arbejdsskadesager eller i klagesager over en psykologs virke.

Tilfælde hvor psykologen baseret på sin faglige vurdering har ret og pligt til at bryde sin tavshedspligt
Enkelte love kan indeholde en forpligtelse til at videregive fortrolige oplysninger, hvis psykologen vurderer, at situationen er så alvorlig, at tavshedspligten skal brydes. 

Et eksempel på en situation hvor psykologen skal bryde sin tavshedspligt er hvis en klient eller andre er udsat for åbenlys fare, fx hvis klienten udviser tegn på at være selvmordstruet og skal henvises til psykiatrisk behandling. Psykologen skal således bryde sin tavshedspligt for at beskytte andres liv og velfærd. Et andet eksempel er hvis klienten selv ønsker, at tavshedspligten skal brydes, og at psykologen skal videregive fortrolige oplysninger om klienten til andre. Det kan være til myndigheder eller i forbindelse med forsikringssager.

Indberetningspligt
Alle har indberetningspligt. Også psykologer. Det betyder, at der er situationer hvor psykologen skal bryde sin tavshedspligt. Et eksempel kan være, at psykologen finder ud af, at et barn misbruges eller bliver slået. Dette har psykologen, ligesom alle andre, pligt til at fortælle til myndighederne.

Klagemuligheder
En autoriseret psykolog kan ifølge Psykologloven drages til ansvar for sit arbejde, hvis ikke de faglige og etiske principper som loven omfatter bliver overholdt. Det overordnede krav i Psykologloven er at en autoriseret psykolog skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i alle aspekter af sit arbejde.

Hvis du ønsker at klage over en autoriseret psykologs faglighed skal du henvende dig til Psykolognævnet.

Drejer det sig om en skade skal du kontakte Patienterstatningen.